گابیون حفاظتی

زمان خواندن : 2 دقیقه

4.5/5

گابیون حفاظتی چیست؟

کاربرد گابیون در واقع به صورت سازه ای و جهت مهاربندی بوده که در کنار آن کاربرد های زیبایی شناسانه و معماری یافته است. از جمله کاربرد های گابیون ها می توان به , مقاوم سازی بناهای سست ، مهار دیوارهای سنگی ، پوشش کف آبراهه ها به عنوان فنس و حفاظ ، موج شکن ، پوشش لوله ها برای جلوگیری

با توجه به کاربرد توری های گابیون، بایستی آن را از جنبه های مختلفی از قبیل خصوصیات رفتاری، شکل پذیری، استحکام، طراحی و محاسبه سازه ها مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. از لحاظ اقتصادی سازه های گابیون بسیار ارزانتر از سازه های مشابه است.

توری های گابیون بیشتر در سدسازی، جاده سازی، ایجاد دیوارهای محافظ و حائل و نیز، کف آبراهه ها کاربرد زیادی دارد و البته به عنوان فنس و حصار نیز قابل استفاده است.

از پوسیدگی ، از عمده ترین کاربردهای گابیون می توان به مهار سنگهای متمرکز بر راهها و همچنین به عنوان دیوار حایل اشاره نمود.